پرتال آموزش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تـــهــران

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
4/402/6318-99-1487
ایمنی محیط بهداشت کار
4 ساعت
از 99/04/22
تا 99/04/22
قابل پرداخت : 300,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
2/207/7394-99-1606
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
ویژه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران
6 ساعت
از 99/04/23
تا 99/04/23
رایگان
۱۵ ثبت نام
ثبت نام
2/207/7394-99-1471
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
6 ساعت
از 99/04/23
تا 99/04/23
قابل پرداخت : 900,000
۲۶ ثبت نام
ثبت نام
4/402/0014-99-1482
حقوق شهروندی در نظام اداری
8 ساعت
از 99/04/23
تا 99/04/25
قابل پرداخت : 600,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
2/4/0001-99-1603
حل مسئله و تصمیم گیری
ویژه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
8 ساعت
از 99/04/24
تا 99/04/31
رایگان
۳۵ ثبت نام
ثبت نام
4/402/0007-99-1486
نقشه راه اصلاح نظام اداری (۱)
4 ساعت
از 99/04/25
تا 99/04/25
قابل پرداخت : 300,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
2/203/0010-99-1462
مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات
4 ساعت
از 99/04/25
تا 99/04/25
قابل پرداخت : 600,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
2/204/6610-99-1463
پژوهش سازمانی
12 ساعت
از 99/04/28
تا 99/05/01
قابل پرداخت : 1,800,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
3/302/0039-99-1507
وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر
12 ساعت
از 99/04/28
تا 99/05/01
قابل پرداخت : 960,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
1/101/0001-99-1473
توجیهی بدو خدمت
64 ساعت
از 99/04/29
تا 99/06/23
قابل پرداخت : 3,200,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۵۴ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی