پرتال مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تـــهــران

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
2/5/0005-99-1717
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
ویژه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
8 ساعت
از 99/08/12
تا 99/08/12
رایگان
37 ثبت نام
ثبت نام
8/1/5863-99-1707
آموزش تربیت مدرس
ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران
32 ساعت
از 99/08/17
تا 99/09/03
قابل پرداخت : 7,680,000
21 ثبت نام
ثبت نام
3/302/0054-99-1609
حسابداری مالیاتی
24 ساعت
از 99/08/17
تا 99/08/28
قابل پرداخت : 1,920,000
20 ثبت نام
ثبت نام
2/204/9073-99-1658
مدیریت و برنامه ریزی پروژه
8 ساعت
از 99/08/17
تا 99/08/19
قابل پرداخت : 1,200,000
15 ثبت نام
ثبت نام
3/302/1359-99-1614
قوانین و مقررات استخدام کشوری
12 ساعت
از 99/08/18
تا 99/08/25
قابل پرداخت : 960,000
19 ثبت نام
ثبت نام
2/4/0004-99-1686
مدیریت مشارکتی
8 ساعت
از 99/08/18
تا 99/08/20
قابل پرداخت : 1,200,000
15 ثبت نام
ثبت نام
2/5/0005-99-1718
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
ویژه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
8 ساعت
از 99/08/19
تا 99/08/26
رایگان
58 ثبت نام
ثبت نام
4/402/6320-99-1633
انواع بیماری های واگیرو راهکارهای پیشگیری
6 ساعت
از 99/08/20
تا 99/08/20
قابل پرداخت : 450,000
20 ثبت نام
ثبت نام
2/202/0004-99-1650
آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
4 ساعت
از 99/08/20
تا 99/08/20
قابل پرداخت : 600,000
15 ثبت نام
ثبت نام
2/207/6704-99-1673
نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه
4 ساعت
از 99/08/21
تا 99/08/21
قابل پرداخت : 600,000
15 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۱۳ ردیف