پرتال آموزش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

عدم صدور گواهی نامه به دلیل عدم تکمیل فرم ارزیابی
تکمل فرم خام رزومه مدرسین
هشدار ثبت نام رزرو
تغییر اطلاعات کاربری
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

مستند فرم خام رزومه مدرس
دستورالعمل راهنمای یادگیری الکترونیکی آموزش(ویژه فراگیران)
دستورالعمل راهنمای پرتال آموزش(ویژه فراگیران)
نرم افزا ازمون الکترونیکی